Quy chuẩn xử lý nước thải chăn nuôi heo mới nhất (62-MT/2016/BTNMT)

0
365

Công ty môi trường Bình Minh chuyên xử lý nước thải chăn nuôi heo trên toàn Quốc, Bạn đang có nhu cầu xây dựng hệ thống xử lý hay cần nâng cấp cải tạo hệ thống hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Hotline: 0917 347 578 – Email: kythuat.bme@gmail.com

 Ngày 29/4/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước thải chăn nuôi heo mới nhất: QCVN 62-MT:2016/BTNMT–  Quy chuẩn quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả thải ra nguồn tiếp nhận nước thải.

quy chuan nuoc thai chan nuoi heo moi nhat1
Quy chuẩn xử lý nước thải chăn nuôi heo mới nhất

QCVN 62-MT:2016/BTNMT áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải. Tuy nhiên, nước thải chăn nuôi xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung thì sẽ tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý, vận hành nhà máy đó.

Quy chuẩn này chủ yếu quy định đối với cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải lớn hơn hoặc bằng năm (05) mét khối (m3) trong một (01) ngày với các giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm (gồm: độ pH, BOD5, COD, tổng chất rắn lơ lửng, tổng Nitơ, tổng coliform) có trong nước thải. Các giá trị tối đa cho phép được hướng dẫn tính toán dựa trên các đặc điểm của nguồn tiếp nhận và tổng lưu lượng nước thải.

Với các cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải dưới năm (05) mét khối (m3) trong một (01) ngày thì phải có hệ thống thu gom, xử lý đủ công suất hoặc hệ thống thu gom, lắng, ủ nước thải hợp vệ sinh.

Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn tiếp nhận được xác định theo giá trị của thông số ô nhiễm ứng với mục đích sử dụng nguồn tiếp nhận (C) nhân với hệ số nguồn tiếp nhận nước thải ứng với lưu lượng dòng chảy (Kq) và hệ số lưu lượng nguồn thải với các lưu lượng nước thải (Kf), trong đó:
Ứng với Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải (Q≤ 50; 50 500) tương đương với hệ số Kq lần lượt là 09; 1; 1,1; 1,2;

Ứng với Dung tích nguồn tiếp nhận nước thải (V≤ 10×106; 10×106 < V ≤ 100×106; V >100×106) thì hệ số Kq lần lượt là 0,6; 0,8; 1,0.

Tuy nhiên, Quy chuẩn cũng quy định giá trị hệ số Kq khi nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy hoặc không có số liệu về dung tích và đối với nguồn tiếp nhận nước thải là vùng nước biển, ven bờ, đầm, phá, nước mặn, nước lợ ven biển.

Hệ số lưu lượng nguồn thải (Kf) ứng với các mức lưu lượng (5≤ F≤ 50; 50< F ≤ 100;  100< F ≤ 200; 200< F ≤ 300; F > 300) là 1,3; 1,2; 1,1; 1,0; 0,9.

Ngoài ra, Quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT cũng nêu rõ các tiêu chuẩn được áp dụng để lấy mẫu và xác định giá trị các thông số trong nước thải chăn nuôi. Các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn tại Quy chuẩn này cũng có thể được áp dụng.

Tham khảo QCVN 62-MT/2016/BTNMT tại: Đây