Tag Archives: Xử lý nước thải dệt nhuộm – Phần 2

Xử lý nước thải dệt nhuộm – Phần 2

Xử lý nước thải dệt nhuộm – Phần 2   II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM. Keo tụ Tùy theo tính chất của nước thải dệt nhuộm theo từng loại vải mà ta sẽ sử dụng các hóa chất phù hợp. Đầu tiên là hóa chất sử dụng trong bể […]

CALL ME NOW